Splošni pogoji

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in določila ter navodila za potovanje so sestavni del pogodbe  oziroma prijavnice/voucherja (potovalnega dokumenta) ki jo skleneta GAČNIK D.O.O. (v nadaljevanju IškAAdventure) in naročnik storitev.
Splošni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira Gačnik d.o.o. (v nadaljevanju IškAAdventure), razen v kolikor je drugače določeno oziroma napisano, da veljajo tudi za prodajo drugih aranžmajev v organizaciji drugih organizatorjev storitev.
V primeru zakupa storitve po internetu ali po telefonski prodaji se šteje, da je naročnik sprejel splošne pogoje Gačnik d.o.o. , kateri so objavljeni na vidnem mestu na internetni strani, prav tako pa so na vpogled v prostorih Gačnik d.o.o., Zabrv 79, 1292 IG

CENA STORITVE OZIROMA POTOVALNEGA PROGRAMA

Cene storitve oziroma potovanja so določene od dneva objave potovalnega programa. Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) si pridržuje  pravico do spremembe cen potovalnega programa zaradi sprememb v valutnem tečaju, sprememb storitev prevoznikov, drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno potovalnega programa, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki veljajo v republiki Sloveniji.
V primeru spremembe cene storitve oziroma potovanja Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) naročnika storitve obvesti najmanj 20 dni pred predvidenim potovanjem.
V programu potovanja oziroma storitve lahko Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) določi, da naročnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ne nastopa kot posrednik, ne kot organizator, ampak samo kot informator. V tem primeru naročnik vse reklamacijske zahtevke uveljavlja samo pri izvajalcu storitve na kraju samem.
V primeru, da se cena potovalnega programa ne zviša do 10% od vrednosti objavljene cene potovalnega programa, soglasje naročnika ni potrebno. V kolikor se cena objavljenega potovalnega programa zviša za več kot 10% ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez stroškov.
Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) lahko s potovalnim programom določi različno ceno glede na število prijavljenih naročnikov oziroma potnikov, torej se določi cena na število prijavljenih potnikov. V primeru, da se za program potovanja prijavi manjše število naročnikov oziroma potnikov, bodo vsi obveščeni s strani podjetja Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) o spremenjenih pogojih. Morebitni popusti se med seboj ne seštevajo.

STORITVE KATERE SO VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu storitev oziroma potovalnega aranžmaja drugače določeno, veljajo cene posamezne storitve na osebo, torej za namestitev v dvoposteljnih sobah, brez določenih oziroma zagotovljenih razgledov in balkonov, ter nudijo osnovni bivalni komfort. Različne turistične ponudbe oziroma standardi so pod nadzorom lokalnih turističnih skupnosti. Med seboj so različni ter neprimerljivi. Prav tako kot ostala ponudba je tudi prehrana prilagojena lokalnim navada. Organizator torej ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je naročnik dobil na prodajnem ali informacijskem mestu, prav tako pa ne odgovarja za informacije, katere so o posameznih objektih napisane na različnih spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije plod različnih ocen.

Torej, če ni v potovalnem programu drugače določeno, so v ceni potovalnega aranžmaja vštete vse prevozne, hotelske in gostinske storitve, kot tudi organizacija potovanja, DDV in pa osnovno nezgodno zavarovanje

PRIJAVA

Naročnik storitev oziroma potovanja se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Gačnik d.o.o. ( IškAAdventure)  v poslovalnici Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) Zabrv 79, 1292 IG, pri pooblaščeni  turistični agenciji, po internetni ali navadni pošti ali po telefonu do zasedbe prostih mest.
Naročnik storitev sklene obvezujočo pogodbo z Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ali pooblaščeno turistično agencijo, tako zase kot za vse prijavljene pod njegovim imenom s prijavo v elektronski ali pisni obliki. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi programa potovanja oziroma ponudbe se naročnik storitev pisno ali ustno prijavi na ustrezno ponudbo. S tem velja da je pogodba sklenjena. Prav tako s prijavo potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili.
Ob prijavi  naročnik storitve in Gačnik do.o.o. (IškAAdventure) skleneta pogodbo, ki je tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje vse podatke o naročnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja ter splošne pogoje poslovanja in navodila za poslovanje, kjer so ti podatki navedeni.
Z naročilom turističnega aranžmaja sklene naročnik z agencijo Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) pogodbeno razmerje obvezujoče za obe pogodbeni stranki.

Ob sklenitvi pogodbe, oziroma ob prijavi je naročnik storitev dolžan navesti vse podatke in predložiti vse dokumente, katere zahteva program potovanja. V kolikor  naročnik storitev ob prijavi ne navede vseh podatkov pravilno, je odgovoren, oziroma nosi vse stroške ter posledice, ki so nastale zaradi napačnih podatkov.

V primeru prijave po elektronski pošti ali po telefonu, naročnik storitev po pošti dobi oziroma prejme predračun in  dva izvoda pogodbe. En izvod podpisane in dopolnjene pogodbe je potrebno vrniti po faxu ali po pošti. S pravilno in pravočasno vplačano akontacijo je naročnikova rezervacija potrjena v skladu z dogovorjenimi pogoji. Naročnik z vplačano akontacijo dokončno in pa obvezujoče potrdi prijavo na potovanje.

Z vplačilom akontacije postane vse kar je zapisano v pogodbi, programu potovanja, splošnih pogojih poslovanja Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) pravna obveznost tako za naročnika kot za Gačnik d.o.o. ( IškAAdventure). Naročnik je takoj dolžan sporočiti mogoče nepravilnosti podatkov v pogodbi.

Prijava je za naročnika obvezujoča in od nje lahko odstopi le v skladu z določili o naročnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) Za zavezujočo prijavo se poleg pisne prijave, oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in pa priimek naročnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice, identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine, plačilo stroškov rezervacije, ki nakazuje na to, da je naročnik posredoval zavezujočo prijavo.

Ob prijavi naročnik izpolni prijavnico in plača akontacijo v višini 30% od končne vrednosti storitve, ter stroške rezervacije  v kolikor ni v programu potovanja določeno drugače.  Z vplačilom akontacije je rezervacija naročnika potrjena.

Preostalih 70% vrednosti storitve naročnik vplača najkasneje 14 dni pred samo storitvijo oziroma kakor je navedeno v samem programu. Rok plačila je lahko tudi drugačen v kolikor je to navedeno posebej z odobritvijo IškAAdventure.

Najkasneje v roku 3 dni pred odhodom na potovanje prejmete tudi obvestilo o potovanju in vse potrebne dokumente. V kolikor v tem času ne bi prejeli potrebnih dokumentov o potovanju nas o tem nemudoma obvestite.

Če naročnik storitve ne poravna svoje obveznosti pravočasno in v dogovorjenem roku, se smatra, da je naročnik odpovedal določen aranžma in se uporabijo določila o naročnikovi odpovedi potovanja iz splošnih pogojev poslovanja.
Naročnik je dolžan vse kopije potrdil o plačilu turističnega aranžmaja predložiti Gačnik d.o.o. (IškAAdventure).

V kolikor se naročnik želi prijaviti na storitev katera je že zasedena oziroma trenutno ni prostih mest naredi rezervacijo na poizvedbo -  RQ. V kolikor se najdejo prosta mesta postane takšna ponudba za naročnika obvezujoča.

STORITVE KATERE NISO VŠTETE V CENO

Storitve katere niso vštete v ceno so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno samega aranžmaja in so naročniku storitve na razpolago za doplačilo. Pod te storitve se štejejo: enoposteljna soba, dodatni izleti, vstopnine, posebna prehrana…

Med samo storitvijo oziroma potovanjem naročnik doplača te posebne storitve vodji potovanja oziroma predstavniku agencije Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) in sicer v kraju kjer se storitev opravlja oziroma kjer je bila ta storitev izvršena, ter v ustrezni lokalni valuti.

STORITEV, PRI KATERIH GAČNIK D.O.O. (IŠKAADVENTURE) NI ORGANIZATOR POTOVANJA NASTOPA KOT POSREDNIK OZ.INFORMATOR

V primeru, da Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ni organizator storitve oziroma potovanja, nastopi torej samo v vlogi samega informatorja oziroma posrednika. V takih primerih posreduje prejete informacije od organizatorja storitve naročniku in mu pomaga pri prijavi na storitev oziroma potovanje. Pogoji plačila, prijave in morebitne odpovedi so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja storitve. Na dokumentu Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) je naveden organizator storitve oziroma potovanja, tako da se šteje da  Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) prodaja tovrstne storitve v tujem imenu in za tuj račun.

PLAČILO STORITVE

Za dan plačila storitve se šteje dan, ko naročnik izvrši vplačilo na agenciji Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ali pri pooblaščeni agenciji.

Naročnik storitve je ob prihodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačani storitvi - VOUCHER, v nasprotnem primeru vodja potovanja naročnika storitve ne sprejme na potovanje.

V primeru vračila plačila storitve Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, naročnik storitve pa lahko zahteva dobropis, ki agencija izvede preko banke na naročnikov TRR, seveda samo v primeru če je naročnik storitev do njega upravičen.

NAROČNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Naročnik storitve lahko v vsakem primeru odstopi od svojega naročila oziroma potovanja, vendar vse nastale stroške krije sam.
Naročnik storitve ima pravico do odpovedi naročila v sami poslovalnici, kjer se je prijavil in to nujno v pisni obliki, v nasprotnem primeru se odpoved ne upošteva.

Datum pisne odpovedi storitve je tudi osnova za sam obračun stroškov odpovedi.

V tem primeru ima Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitve , katerih višina je odvisna od samega časa, v katerem je naročnik storitve predložil pisno odpoved

LESTVICA STROŠKOV V PRIMERU ODPOVEDI

Za odpoved do 31 dni pred samim odhodom- administrativni stroši ( 15 EUR )
Za odpoved od 30 do 15 dni pred odhodom- 30% cene aranžmaja
Za odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom-   50% cene aranžmaja
Za odpoved od 7 do 2 dni pred odhodom--   80% cene aranžmaja
Za odpoved do 48 ur pred začetkom potovanja so stroški 100% cene aranžmaja

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Zavarovanje odpovedi storitve naročnik lahko sklene pri zavarovalnici. Samo zavarovanje je potrebno skleniti ob prijavi na storitev oziroma potovanje. Znesek je različen in se veže na posamezne zavarovalnice in je odvisen od višine cene storitve. Splošni pogoji zavarovanja so določeni v pogodbi z zavarovalnico.

POTNI DOKUMENTI

Naročnik storitev, kateri se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali pa drug ustrezen veljavni dokument, s kateri se lahko vstopa v posamezne tuje države. Za veljavnost potnega lista ali pa drugega osebnega dokumenta Agencija Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) v primeru predčasne prekinitve potovanja zaradi neveljavnosti dokumentov v nobenem primeru ne odgovarja.

Naročnik storitev mora oziroma je dolžan pred storitvijo pridobiti vizume če je to potrebno in pa opraviti cepljenja če je to zahteva.
Če naročnik te obveznosti ne izpolni, agencija Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ne odgovarja za morebitne posledice.

Posredovanje agencije Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno, prav tako pa agencija Gačnik d.o.o. (IskAAdventure) ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma s strani uradnih organizacij.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Naročnik storitev je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere potuje. V primeru da zaradi nespoštovanja predpisov naročnik storitev ne bo mogel nadaljevati potovanja ali počitnic, nosi sam vse posledice in pa stroške, ki posledično nastanejo.

SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED

Gačnik d.o.o. (IskAAdventure) si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne ali nepredvidljive okoliščine, katerih ni bilo mogoče pričakovati ali se jim jih bilo mogoče izogniti.

Gačnik d.o.o. (IskAAdventure) lahko odpove turistični aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov predvideno za posamezno vrsto aranžmaja.
Gačnik d.o.o. (IskAAdventure) je dolžan naročnika storitve o odpovedi obvestiti najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe turističnega programa. V tem primeru se naročnikom storitev vrne celoten vplačan znesek ali ponudi izbiro drugega aranžmaja v kolikor je to mogoče.  Naročnik storitev ni upravičen do kakršnega koli nadomestila zaradi nastale škode odpovedi potovanja zaradi višje sile.

Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) jamči za popolno izvedbo vsebine objavljenega programa. Agencija Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ima pravico do spremembe hotelske namestitve, časa odhoda, časa vrnitve, ter kraja odhodnega letališča zaradi višje sile.

Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ne odgovarja za zamude letal, ladij, vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki posledično nastanejo zaradi takšnih zamud, prav tako pa tudi naročnik storitve ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do znižanja osnovne cene samega programa.
V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve naročnikom storitve v naročenem objektu, lahko Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) namesti naročnika storitev v istem kraju v drug objekt najmanj enake ali višje kategorije.

UDELEŽBA NAROČNIKOV STORITEV NA LASTNO ODGOVORNOST
Naročnik  storitev mora spoštovati hišni red v gostinskih in nočitvenih objektih. Od vsakega naročnika storitve se zahteva primerno obnašanje na poti, v prevoznem sredstvu, v sakralnih objektih, spoštovanje lokalnega prebivalstva, ter njihovih navad in pa običajev. Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ne prevzema odgovornosti za goste pod vplivom alkohola in pa drugih opojnih substanc, ter v takem primeru lahko odpove nadaljnje potovanje. V tem primeru naročnik storitev nima pravice do povračila vplačanega aranžmaja in kot tudi ne more zahtevati povračila stroškov, ki bi s tem nastali.

Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) ne odgovarja za krajo ali poškodovanje naročnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in pa dokumentov.


Nekateri programi IškAAdventure so lahko fizično naporni (športne aktivnosti), zato je odgovornost vsakega posameznika, da se pred udeležbo športnih programov posvetuje s svojim zdravnikom.
Naročnik storitve sam nosi odgovornost za svoje zdravstveno stanje med potekom aktivnosti.

POSEBNA DOLOČILA ZA IškAAdventure DOŽIVETJA

Organizator dogodka si pridržuje pravico do spremembo trase ali datuma dogodka zaradi slabega vremena ali premajhnega števila udeležencev. Aktivnosti, ki so vključene v organizirani dogodek (vožnja, hoja, letenje, veslanje) izvajate na lastno odgovornost. Vsak udeleženec katerekoli avanture je dolžan spoštovati in upoštevati vsa navodila za varno izpeljavo avanture, s strani organizatorja dogodka, vodnika ali pilota. V primeru ne spoštovanja in upoštevanja vseh navodil s strani organizatorja dogodka, vodnika ali pilota, česar posledica bi lahko bila poškodba ali celo smrt udeleženca, organizator dogodka ne odgovarja materialno in odškodninsko.

OBJAVA FOTOGRAFIJ

Gačnik d.o.o. (IškAAdventure) si pridržuje pravico objave fotografij naročnikov storitev nastalih med izletom, potovanjem, kakršnokoli aktivnostjo v promocijske in pa marketinške namene kot so splet, reklamni letaki in pa reklamni katalogi.

REKLAMACIJE IN REKLAMACIJSKI ROK

Naročnik ima pravico v roku 2 mesecev po opravljeni storitvi reklamirati storitev, vendar z utemeljenimi razlogi in dokazi. Gačnik d.o.o je dolžan odgovoriti na reklamacijo v roku 8 dni po prejetju pismene vloge reklamacije na naslov : Gačnik d.o.o., Zabrv 79, 1292 Ig.  V kolikor se naročnik in Gačnik d.o.o. ne bi sporazumela glede reklamacije,  je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.